Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 10.12.2013

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh na prenájom nebytových priestorov Základnej školy Vrútocká 58, Bratislava, pre súkromnú Základnú umeleckú školu Art Pegas, Tupolevova 20, 851 02 Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: riaditeľka ZŠ Vrútocká 58
 3. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov
  Predkladá: riaditeľka RDS
 4. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2014 - 2016
  Predkladá: starosta
 5. Návrh zmluvy o komplexnom prenájme majetku pre CULTUS Ružinov, a. s.
  Predkladá: prednostka
 6. Stanovisko MZ k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy - o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách
  Predkladá: starosta
 7. Návrh na schválenie zadania pre spracovanie Územného plánu zóny Štrkovecké jazero
  Predkladá: starosta
  - materiál bude doručený v náhradnom termíne
 8. Návrh - Grantový program/ výzva Mestskej časti Bratislava - Ružinov pre rok 2014
  Predkladá: predsedníčka KPP
 9. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Ružinov na 1. polrok 2014
  Predkladá: miestny kontrolór
 10. Návrh na určenie termínov zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na rok 2014
  Predkladá: prednostka
 11. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava, v časti A o výmere 70 m2 , parc. č. 805/2, Zapísanej na LV č. 3841, k. ú Ružinov, obec Bratislava - mestská časť Ružinov, súp. č. 288, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: prednostka
 12. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 13. Interpelácie

Informatívne materiály:

 1. Správa o činnosti MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov za školský rok 2012/2013
  Predkladá: prednostka
 2. Informácia o nákladoch spojených s rekonštrukciou priestorov v MŠ Chlumeckého 12
  Predkladá: prednostka
 3. Informácia o nákladoch spojených s riešením umiestnenia ZUŠ Exnárova v priestoroch ZŠ Borodáčova
  Predkladá: prednostka
 4. Informácia o zabezpečení vypracovania dohody s HB-REAVIS Slovakia, a. s. o revitalizácii športového areálu ZŠ Kulíškova
  Predkladá: prednostka
 5. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 6. Informácia o doručenej petícií proti výstavbe viacpodlažnej stavby „Bytový dom Kľukatá ul., Bratislava
  Predkladá: starosta
 7. Informatívna správa o činnosti

Hlasovania

Záznam zasadnutia