Všeobecne záväzné nariadenia

18/2019

Dátum zverejnenia: 16.12.2019
Dátum účinnosti: 01.01.2020

o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Ružinov

ruší VZN 26/2012