Komisia školstva, kultúry a športu

Zasadnutie: 16.06.2020 o 15:00

Program

 1. Otvorenie, privítanie členov komisie
 2. Koncepcia rozvoja kapacít MŠ a ZŠ v mestskej časti Bratislava-Ružinov
 3. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov
 4. Záverečný účet a správa o hospodárení mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok 2019
 5. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2020
 6. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019
 7. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2019
 8. Správa o výsledkoch hospodárenia CULTUS Ružinov, a. s. za rok 2019
 9. Informácie vyžiadané uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 187/XII/2020 zo dňa 04. 05. 2020
 10. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa, mestskej časti Bratislava-Ružinov, do orgánov školskej samosprávy pri Základnej škole Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Základnej škole Slovenského národného povstania, Ostredková 14 a pri základných školách Kulíškova 8, Medzilaborecká 11, Mierová 46, Nevädzová 2 a Vrútocká 58
 11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov
 12. Manuál manažmentu starostlivosti o zeleň v MČ Bratislava-Ružinov
 13. Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území MČ Bratislava-Ružinov
 14. Ružinovská Tenisová Akadémia – projekt
 15. Rôzne
 16. Záver