Komisia školstva, kultúry a športu

Zasadnutie: 24.04.2020 o 14:00

Program

  1. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2020

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Prerokovanie materiálov sa uskutoční formou per-rollam