Komisia územného plánovania a životného prostredia

Zasadnutie: 02.12.2019 o 16:00

Program

1. Prehľad o plnení uznesení, stanovísk a požiadaviek Komisie

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánoch zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. .../2019 zo dňa ...2019, o poskytovaní dotácií z rozpočtu
MČ Bratislava-Ružinov
2. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. .../2019 z 10.12.2019 o miestnych daniach na území MČ Bratislava-Ružinov
3. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. .../2019 zo dňa ...2019 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
4. Návrh Dodatku č. 2 k Rámcovej zmluve zo dňa 13.3.2013 uzatvorenej medzi MČ Bratislava-Ružinov a RPV-PS, a.s.

C. Investičné zámery
1. Projekt „Nový trh – Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava"

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. Informácia k výsadbe stromov mestskou časťou Bratislava-Ružinov za jeseň 2019

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne
1. Návrh termínov na zasadnutie Komisie ÚP a ŽP v roku 2020