Komisia finančná a podnikateľských činností

Zasadnutie: 06.11.2019 o 16:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na 2. zmenu rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov
  3. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami registra „C" parc. č. 1349/2, 1349/3, 1349/4, 1349/6, 1349/8, 1349/10, 1349/11, 1349/12, 1349/15, 1349/21 k. ú. Ružinov a pozemkov priľahlých ku garážam registra „C" parc. č. 1349/84, 1349/87, 1349/89, 1349/93, 1349/94, 1349/95, 1349/96, 1349/97, 1349/98, 1349/99, k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa na Borodáčovej - Ondrejovovej ulici, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy MČ Bratislava -Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  4. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov v lokalite ulíc Bajkalská, Mlynské nivy, parciel registra „C"KN parc.č.15425/40, parc. č. 15425/41, parc. č. 15425/60, parc. č. 15425/61, parc. č. 15425/62, parc. č. 15425/63 a parc.č.15425/64, kat. úz.Nivy, evidovaných na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverených do správy mestskej časti Bratislava –Ružinov, za účelom majetkovoprávneho usporiadania stavby: „ Športový areál TJ Doprastav, Mlynské nivy", do vlastníctva spoločnosti Grafen Au s.r.o. so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 47 942 002, podľa ustanovenia § 9a ods.8 písm. b) zák. č. SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  5. Návrh na určenie sobášneho dňa, miesta a doby konania sobášnych obradov.
  6. Rôzne