Komisia dopravy

Zasadnutie: 08.10.2019 o 16:00

Program

A. Materiály referátov Miestneho úradu

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ....... 2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ... októbra 2019 o ochrane verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzkarní na území mestskej časti  Bratislava-Ružinov
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ... októbra 2019 o zrušení Materskej školy, Borodáčova 2, Bratislava
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ... októbra 2019
  o zrušení Základnej školy, Borodáčova 2, Bratislava
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ... októbra 2019 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava
 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ...../ 2019 zo dňa ............2019 o poskytovaní komunitných a rozvojových dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov.
 7. Návrh zóny regulovaného parkovania 500 bytov a okolie

B. Podnety

D.1 Podnety od občanov

 1. Vybudovanie osvetlenia lokality Malé Pálenisko

D.2 Návrhy a podnety členov komisie

 1. Stav rekonštrukcií komunikácií a chodníkov v roku 2019
 2. Návrh na vytvorenie zásobníka projektov pre budovanie cyklotrás v Ružinove
 3. Hraničná ulica – nedodržiavanie dopravného značenia
 4. Opatrenie pre chodcov na križovatke Kohútová x Gemereská

E. Rôzne