Komisia školstva, kultúry a športu

Zasadnutie: 07.10.2019 o 14:30

Program

 1. Otvorenie, privítanie členov komisie
 2. Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov za školský rok 2018/2019
 3. Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov za školský rok 2018/2019
 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2019 zo dňa ........... 2019 o zrušení Materskej školy, Borodáčova 2, Bratislava
 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2019 zo dňa ........... 2019 o zrušení Základnej školy, Borodáčova 2, Bratislava
 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2019 zo dňa ........... 2019 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013
 7. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa mestskej časti Bratislava-Ružinov do orgánov školskej samosprávy materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
 8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2019 zo dňa ........... 2019 o ochrane verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzkarní na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
 9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2019 zo dňa ........... 2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
 10. Rôzne
 11. Záver