Komisia finančná a podnikateľských činností

Zasadnutie: 11.09.2019 o 16:00

Program

 1. Otvorenie
 2. Koncepcia rozvoja kapacít materských a základných škôl v mestskej časti Bratislava – Ružinov
 3. Tenisový areál pre deti a mládež – informácia
 4. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov za I. polrok 2019
 5. Zmluva o výpožičke
 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č..../2019 zo dňa ...../2019, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Banšelova 4, Bratislava
 7. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov
 8. Výročná správa o hospodárení spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. za rok 2018
 9. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2019
 10. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019
 11. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2019
 12. Výročná správa o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s.r.o. za rok 2018
 13. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2019
 14. Rôzne