Komisia školstva, kultúry a športu

Zasadnutie: 09.09.2019 o 14:30

Program

 1. Otvorenie, privítanie členov komisie
 2. Koncepcia rozvoja kapacít materských a základných škôl v mestskej časti Bratislava-Ružinov
 3. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ....../2019 zo dňa ..... 2019, ktorým sa zriaďuje výdajná školská jedáleň, Banšelova 4, Bratislava
 4. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov
 5. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov za 1. polrok 2019
 6. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2019
 7. Rozbor činnosti a hospodárenia RŠK, p. o. za obdobie od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
 8. Športové areály základných škôl, činnosť RŠK v športových areáloch
 9. Výročná správa o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s. r. o. za rok 2018
 10. Rôzne
 11. Záver