Komisia územného plánovania a životného prostredia

Zasadnutie: 09.09.2019 o 16:00

Program

1. Prehľad o plnení uznesení, stanovísk a požiadaviek Komisie

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánoch zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov za 1. polrok 2019
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 zo dňa .../2019, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Banšelova 4, Bratislava
3. Výročná správa o hospodárení spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. za rok 2018
4. Návrh na zvýšenie transparentnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov
5. Vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie - pasport stavby
6. Zmluva o výpožičke
7. Návrh na výsadbu zelene na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve alebo správe mestskej časti Bratislava-Ružinov

C. Investičné zámery
1. Urbanistická štúdia zóny Exnárova ulica - východ
2. Investičný zámer „Polyfunkčný objekt Miletičova 3A"
3. Investičný zámer „Academia Universum", lokalita Mlynské nivy, Alešova ul.
4. Investičný zámer „Obchodné centrum Helios" na Herlianskej ulici

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. Vypracovanie Manuálu na výsadbu a menežment zelene v Ružinove
2. Náhradná výsadba:
- kontrola výsadby
- kontrola priebežnej starostlivosti
3. Zoznam plôch/pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu
4. Plánovaná výsadba drevín v Ružinove podľa čerpania rozpočtu v položke

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne