Komisia územného plánovania a životného prostredia

Zasadnutie: 13.08.2019 o 14:00

Program

 1. Prehľad o plnení uznesení, stanovísk a požiadaviek Komisie
 2. Rokovací poriadok – hlasovanie „per rollam"
 3. Urbanistická štúdia domové role - stav obstarávania a zadanie
 4. RP VPS - rozvojový plán (riaditeľ RP VPS), vyhodnotenie hospodárenia 2018 a pripomienky ku činnosti
 5. Informácia o pripravovanom cenníku prác RP VPS
 6. Vypracovanie Manuálu na výsadbu a menežment zelene v Ružinove - pokračovanie
 7. Starostlivosť o zeleň, plán čerpania rozpočtu v položke
 8. Náhradná výsadba:
  - kontrola výsadby
  - kontrola priebežnej starostlivosti
  - zoznam plôch vhodných na náhradnú výsadbu a jeho udržiavanie
 9. Rôzne