Komisia územného plánovania a životného prostredia

Zasadnutie: 25.07.2019 o 16:00

Program

  1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019
    zo dňa ... 2019, ktorým sa zriaďuje Materská škola, Borodáčova 2 v Bratislave