Komisia finančná a podnikateľských činností

Zasadnutie: 24.07.2019 o 16:00

Program

  1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2019 zo dňa ........... 2019, ktorým sa zriaďuje Materská škola, Borodáčova 2 v Bratislave
  2. Návrh, ktorým Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov odporúča starostovi mestskej časti Bratislava-Ružinov rokovať so spoločnosťou CULTUS Ružinov, a.s. Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, nájomcom pozemku registra „C" parc. č. 1090/1, kat. úz. Ružinov, podľa Zmluvy o komplexnom nájme majetku, uzatvorenou s mestskou časťou Bratislava-Ružinov a so spoločnosťou MCP Development, s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava, vlastníkom nehnuteľností zapísaných v KN na liste vlastníctva č. 3377, vo veci úhrady za užívanie časti pozemku registra „C" parc. č. 1090/1, kat. úz. Ružinov, uzatvorenia zmluvy o podnájme pozemku a opravy komunikácie Obilná
  3. Rôzne