Komisia sociálnych služieb

Zasadnutie: 19.06.2019 o 16:00

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č...../2019 zo dňa ..........2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 21/2017 zo dňa 12.12.2017 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 25/2018 zo dňa 22.05.2018.
 3. Návrh zásad poskytovania finančných príspevkov na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Ružinov – rozšírenie
 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č..../2019 z ............ 2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava -Ružinov
 5. Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok 2018
 6. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019
 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č..../2019 zo dňa 25.6.2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov č.10/2012 zo dňa 14. februára 2012 a č. 26/2018 zo dňa 26. júna 2018 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov
 8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov č ..... ........../2019 zo dňa ............2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 14/2016 zo dňa 13.12.2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Ružinov.
 9. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2018
 10. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2018
 11. Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe Materskej školy, Stálicová 2, 821 02 Bratislava
 12. Rôzne