Komisia finančná a podnikateľských činností

Zasadnutie: 19.06.2019 o 16:00

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019
 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č..../2019 zo dňa 25.6.2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č.10/2012 zo dňa 14. februára 2012 a č. 26/2018 zo dňa 26. júna 2018 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov
 4. Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava -Ružinov za rok 2018
 5. Návrh na prevod pozemku pod garážou registra KN – C, parc. č. 15675/92, k. ú. Ružinov, nachádzajúceho sa na Sputnikovej ulici, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený do správy MČ Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľa garáže, situovanej na predmetnom pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 6. Návrh na prehľad lokalít, v ktorých sú umiestnené garáže na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy MČ Bratislava-Ružinov – k. ú. Nivy, Ružinov, Trnávka
 7. Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA mestskej časti Bratislava-Ružinov č..../2019 z ............ 2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov
 8. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku a na priľahlom pozemku prislúchajúcich k bytovému domu Liptovská 42,44, Zvolenská 2, Prievozská 19,21 v Bratislave pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
 9. N á v r h všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č...../2019 zo dňa ..........2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 21/2017 zo dňa 12.12.2017 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 25/2018 zo dňa 22.05.2018.
 10. Návrh zásad poskytovania finančných príspevkov na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava- Ružinov – rozšírenie
 11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č ..... ........../2019 zo dňa ............2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 14/2016 zo dňa 13.12.2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Ružinov.
 12. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2018
 13. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2018
 14. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p.o. za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
 15. Správa o výsledkoch hospodárenia CULTUS Ružinov, a.s. za rok 2018
 16. Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe Materskej školy, Stálicová 2, 821 02 Bratislava
 17. Rozbor činnosti a hospodárenia KNIŽNICE RUŽINOV ZA ROK 2018
 18. Rôzne