Komisia školstva, kultúry a športu

Zasadnutie: 17.06.2019 o 14:30

Program

 1. Otvorenie, privítanie členov komisie
 2. Správa o výsledkoch hospodárenia CULTUS Ružinov, a. s. za rok 2018
 3. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2018
 4. Rozbor činnosti a hospodárenia RŠK, p. o. za obdobie od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
 5. Záverečný účet a správa o hospodárení MČ Bratislava-Ružinov za rok 2018
 6. Návrh na 1. zmenu rozpočtu MČ Bratislava-Ružinov na rok 2019
 7. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. ......./2019 zo dňa 25. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo dňa 14. februára 2012 Štatút účelových peňažných fondov MČ Bratislava-Ružinov
 8. Návrh postupu zatepľovania MŠ – informácia do MZ
 9. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. ...../2019 zo dňa ........2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Ružinov o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ Bratislava-Ružinov
 10. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. ...../2019 zo dňa .............2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov
 11. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. ......./2019 zo dňa ........2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Ružinov č. 21/2017 zo dňa 12. 12. 2017 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v znení VZN MČ Bratislava-Ružinov č. 25/2018 zo dňa 22. 5. 2018
 12. Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe Materskej školy, Stálicová 2, 821 02 Bratislava
 13. Rôzne
  a) Termín zasadnutia komisie v júli 2019
 14. Záver