Komisia územného plánovania a životného prostredia

Zasadnutie: 24.06.2019 o 16:00

Program

1. Prehľad o plnení uznesení, stanovísk a požiadaviek Komisie

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Návrh zadania Územný plán zóny Pálenisko – Prístav Bratislava

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Žiadosť o súhlasné stanovisko k predaju pozemkov v lokalite Pošeň - Gagarinova

C. Investičné zámery
1. Investičný zámer „Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka – Century Residence"
2. Investičný zámer „Zmena účelu využitia areálu Materskej školy, Vlčie hrdlo"
3. Investičný zámer „Polyfunkčný objekt Miletičova 3A"
4. Investičný zámer „Administratívna budova" lokalita Ivanská cesta

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov
1. Problém topoľov na gymnáziu I. Horvátha a častých požiarov z nich v priľahlej záhradkárskej osade
2. Výsadba figovníkov do verejného priestranstva

D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. Park na Ostredkoch, poldre na zachytávanie prívalových dažďov a priekopy ako zábrany pre autá
2. Vypracovanie Manuálu na výsadbu a menežment zelene v Ružinove

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne
1. Rokovací poriadok
2. Plnenie uznesenia č. 8/I/2019 MZ MČ Bratislava-Ružinov zo dňa 30. 01. 2019 – vyhodnotenie žiadostí (voľba členov neposlancov)