Komisia územného plánovania a životného prostredia

Zasadnutie: 20.05.2019 o 17:00

Program

Pokračovanie zasadnutia z 13.5.2019 o 17:00 hod

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón

B. Materiály referátov Miestneho úradu

C. Investičné zámery
1. Investičný zámer „Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka – Century Residence"
2. Investičný zámer „Projekt Galvaniho"

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. Park na Ostredkoch, poldre na zachytávanie prívalových dažďov a priekopy ako zábrany pre autá

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne
1. Plnenie uznesenia č. 8/I/2019 MZ MČ Bratislava-Ružinov zo dňa 30. 01. 2019 – vyhodnotenie žiadostí (voľba členov neposlancov)Program

Zasadnutie 20.5.2019 o 18:00 hod.

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v súvislosti s prijímaním jednotnej celomestskej parkovacej politiky

C. Investičné zámery
1. Investičný zámer „Distribučná stanica DPD"

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

D.2 Návrhy a podnety členov komisie

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne