Komisia školstva, kultúry a športu

Zasadnutie: 20.05.2019 o 14:30

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Športové areály základných škôl, ďalšia činnosť RŠK v športových areáloch
  3. Materská škola, Bancíkovej 2 - informácia o technickom stave budovy
  4. Automaty na mlieko v ZŠ - doplnenie údajov
  5. Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súvislosti s prijímaním jednotnej celomestskej parkovacej politiky.
  6. Oceňovanie občanov - návrh ocenených
  7. Deti so ŠVVP v MŠ
  8. Deti so ŠVVP v ZŠ
  9. Rôzne
  10. Záver