Komisia školstva, kultúry a športu

Zasadnutie: 29.04.2019 o 16:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Pripomienky k Návrhu VZN – Prijímanie detí do materskej školy
  3. Rôzne
  4. Záver