Komisia dopravy

Zasadnutie: 16.04.2019 o 16:00

Program

č.

NÁZOV PRÍSPEVKU

PREDKLADATEĽ

1.

OTVORENIE

Mgr. Peter Herceg

2.

MATERIÁLY - NÁVRHY VZN

 

2.1.

Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 zo dňa .. 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2013 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných finančných príspevkov.

Jana Morgošová

2.2.

Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../ 2019 zo dňa... 2019 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov vrátane žiadosti – tlačiva.

Mgr. Viera

Kováčová

2.3.

Návrh  na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami, registra „C“ parc. č. 2707/5,11, k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa na Farebnej ulici, ktoré sú vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, zverené do správy MČ Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, situovaných na predmetných pozemkoch podľa § 9a ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Gabriela

Kubranová

2.4.

Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 zo dňa ...2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 2/2015 zo dňa 17. 02. 2015, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred.

Mgr. Alexandra

Szökeová

Návrh na schválenie ÚPN-Z Trnávka – stred, zmeny a doplnky 01.

 

 

2.5.

Návrh novely č. .../2019 z 30. apríla 2019 VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č.8/2011 o nájme bytov zo dňa 13.12.2011, ktorým sa určujú zásady predeľovania bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Ružinov v bytovom dome na Vietnamskej 41 v Bratislave, a ktorým sa určuje doba nájmu v bytoch vo vlastníctve mesta Bratislavy, zverených do správy mestskej časti a v obecných bytoch, ktoré sa nachádzajú v dome zverenom do správy mestskej časti v znení noviel č. 15/2012, č. 22/2012 a č. 23/2012.

Monika Repašová

2.6.

Návrh VZN o parkovaní v štvrti 500 bytov (plán spustenia pred letom) – parkovacia politika. Po konzultácii s p. starostom.

Mgr. Peter Herceg

2.7.

Dopravno-kapacitné štúdie (z rozpočtu – lokality a pririty).

Mgr. Peter Herceg

3.

PRIHLÁSENÍ UCHÁDZAČI DO KD

 

3.1.

KOČTÚCHOVÁ Miriam

Ing. Vladimíra

Koláčková

3.2.

KOLLÁR Dan

3.3.

KOŠČO Juraj

3.4.

KOŠINÁR Vladimír

3.5.

RYMARENKO Igor

3.6.

ŠVIHRAN Ivor

4.

REKONŠTRUKCIE KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV A NÁVRHY PARKOVACÍCH PLÔCH

 

4.1.

Komunikácie, chodníky, parkovacie plochy - návrhy

Mária Barancová

4.2.

Komunikácie, chodníky, parkovacie plochy - návrhy

Ing. Monika

Ďurajková

4.3.

Komunikácie, chodníky, parkovacie plochy – návrhy

Ing. Petra

Kurhajcová

5.

PODNETY OBČANOV A POSLANCOV z marcového zasadnutia

od 17:30

c)

KAŠTIEĽSKA (Prievoz): Kontrola rýchlosti a obmedzenie tranzitu

podnet občanov

f)

EXNÁROVÁ východ: Urbanistická štúdia – dopravné riešenie (Pošeň)

podnet občanov

6.

RÔZNE

 * v prípade nedostatku času budú podnety občanov presunuté na najbližšiu komisiu dopravy