Komisia školstva, kultúry a športu

Zasadnutie: 15.04.2019 o 15:00

Program

 1. Otvorenie, privítanie členov komisie
 2. Návrh VZN - Prijímanie detí do materskej školy
 3. Športové areály základných škôl - informácie Ing. Lenára
 4. HK Ružinov ˊ99 Bratislava, a. s.
 5. Alžbetínske naivné divadlo
 6. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......../2019 zo dňa ........2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 2/2015 zo dňa 17. 02. 2015, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred
 7. Návrh VZN - Poskytovanie nenávratných príspevkov
 8. Návrh VZN - Prideľovanie nájomných bytov
 9. Výber občanov do komisie – prezentácie záujemcov
 10. Rôzne
  a) Členstvo v letopiseckej komisii
  b) Automaty v ZŠ
  c) Termín májového zasadnutia
 11. Záver