Komisia územného plánovania a životného prostredia

Zasadnutie: 15.04.2019 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón

1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánoch zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách
2. Územný plán zóny Pošeň – sever, Zadanie – čistopis
3. Územný plán zóny Pošeň – juh, Zadanie – čistopis

B. Materiály referátov Miestneho úradu

1. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. .../2019 zo dňa ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
MČ Bratislava-Ružinov č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom
MČ Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov
2. Návrh novely č. .../2019 z 30. apríla 2019 VZN MČ Bratislava-Ružinov č. 8/2011 o nájme bytov zo dňa 13. 12. 2011
3. Návrh na súhlas MZ MČ Bratislava-Ružinov s obstarávaním ÚPN – Z Zlaté piesky, záhradkárska osada
4. Návrh na schválenie ÚPN – Z Trnávka – stred, zmeny a doplnky 01
5. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. .../2019 zo dňa ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
MČ Bratislava-Ružinov č. 2/2015 zo dňa 17. 02. 2015, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť ÚPN – Z Trnávka – stred
6. Návrh na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení zberu použitého šatstva na území MČ Bratislava-Ružinov
7. Návrh na riešenie kolónií hmyzu Oxycarenus lavaterae – ploštička lipová

8. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov pod garážami, reg. „C“ parc. č. 2707/5, 11, k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa na Farebnej ulici

9. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. .../2019 zo dňa ...2019 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Ružinov

C. Investičné zámery

D.         Podnety

D.1       Podnety od občanov

1. Žiadosť o nájom pozemku v lokalite Galvaniho ulice 

D.2       Návrhy a podnety členov komisie

1. Investičný zámer „Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb“
2. Investičný zámer „Polyfunkčné objekty Vlčie maky a budovy obchodu, výroby a služieb“
3. Park na Ostredkoch, poldre na zachytávanie prívalových dažďov a priekopy ako zábrany pre autá

E. Materiály Miestnej rady 

F.  Rôzne

1. Plnenie uznesenia č. 8/I/2019 MZ MČ Bratislava-Ružinov zo dňa 30. 01. 2019 – vyhodnotenie žiadostí (voľba členov neposlancov)

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• body v časti A. od 16:00 do 17:00 hod.
• body v časti B. od 17:00 do 19:20 hod.
• body v časti C. - - -
• body v časti D., E., F. 1 od 19:20 hod.