Komisia sociálnych služieb

Zasadnutie: 10.04.2019 o 16:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Interná smernica pri výbere prihlásených seniorov na jednotlivé zájazdy
  3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č.../2019 zo dňa ........2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov
  4. Návrh novely č. /2019 z 30. apríla 2019 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č.8/2011 o nájme bytov zo dňa 13.12.2011, ktorým sa určujú zásady prideľovania bytov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Ružinov v bytovom dome na Vietnamskej 41, v Bratislave a ktorým sa určuje doba nájmu v bytoch vo vlastníctve mesta Bratislavy zverených do správy mestskej časti a v obecných bytoch, ktoré sa nachádzajú v dome zverenom do správy mestskej časti v znení noviel č.15/2012, č.22/2012 a č.23/2012.
    Návrh termínov zasadnutí komisie na rok 2019
  5. Návrh na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení zberu použitého šatstva na území Mestskej časti Bratislava-Ružinov
  6. Rokovací poriadok Komisie sociálnych služieb
  7. Osobný pohovor zo záujemcami na členov komisie - neposlancov
  8. Rôzne