Komisia školstva, kultúry a športu

Zasadnutie: 25.03.2019 o 15:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Zaradenie občanov do komisie - návrh kritérií výberu kandidátov pre oblasť kultúry a športu
  3. Rokovací poriadok - schválenie konečnej verzie
  4. Verejné ocenenie občanov mestskej časti - všeobecná informácia
  5. Návrh VZN - Prijímanie detí do materskej školy
  6. Rôzne
  7. Záver