Komisia školstva, kultúry a športu

Zasadnutie: 18.02.2019 o 16:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Voľba podpredsedu komisie
  3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2019-2021
  4. Návrh - Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa, mestskej časti Bratislava-Ružinov, do orgánov školskej samosprávy základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
  5. Zaradenie občanov do komisie
  6. Rokovací poriadok
  7. Harmonogram zasadnutí komisie
  8. Návrh - Zriadenie Základnej športovej školy
  9. Rôzne
  10. Záver