Komisia dopravy

Zasadnutie: 14.02.2019 o 16:00

Program

 

č.

NÁZOV PRÍSPEVKU

PREDKLADATEĽ

1.

Otvorenie

Mgr. Peter Herceg

2.

Predstavenie činností a rozpracovaných úloh Komisie dopravy z minulého volebného obdobia

Ing. Peter Hrapko

3.

Voľba podpredsedu komisie dopravy

Mgr. Peter Herceg

4.

Rokovací poriadok komisie dopravy

Mgr. Peter Herceg

5.

Návrh harmonogramu rokovaní komisie dopravy na rok 2019

Mgr. Peter Herceg

6.

Schválenie zásobníka komunikácií a chodníkov pre opravy 2019 a jeho dopĺňanie počas roka – ako podklad schvaľovaný v rozpočte (návrhy sú v textovej časti rozpočtu na stranách 12 a 16)

Mgr. Alexandra Szökeová

7.

Stanovisko ku rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019 (elektronický rozpočet: http://www.ruzinov.sk/data/MedialLibrary/1/19405/navrh-rozpoctu.pdf )

 

8-

Vytipovanie lokalít na operatívne vybudovanie parkovacích miest (nevyužité  a zanedbané betónové plochy na sídliskách, vhodné na vybudovanie parkovacích miest)

Mgr. Peter Herceg

9.

Rezidenčné garážové domy a parkoviská – stratégia budovania

Mgr. Peter Herceg

10.

Príprava verejnej výzvy na prihlásenie občanov za členov komisie dopravy z radov občanov

Mgr. Peter Herceg

11.

Vytýčenie cieľov a agendy pre marcovú komisiu dopravy

Mgr. Peter Herceg

 

*

PODNETY OBČANOV A POSLANCOV

 

a)

ĎALELINOVÁ 1-9__Žiadosť o zakreslenie vodorovného dopravného    

značenia

podnety občanov

b)

PÁLENISKO__Žiadosť o doplnenie zastávky MHD

podnety občanov

c)

KAŠTIEĽSKA (Prievoz)__kontrola rýchlosti a obmedzenie tranzitu

podnety občanov

d)

OC HELIOS (Štrkovec)__jazdenie po verejnej zeleni – zásobovanie trhoviska pri OC a v jeho okolí

podnety občanov

e)

NA PIESKU – MLYNSKÉ LUHY – EXNÁROVA__riešenie dopravnej situácie, štúdáia systematického riešenia (VO Prievoz/Pošeň)

podnety občanov a poslancov

f)

EXNÁROVA východ__urbanistická štúdia – dopravné riešenie (Pošeň), ak nebudú podklady, presun najneskôr na marcovú Komisiu dopravy

podnety poslancov

 

* v prípade nedostatku času budú podnety občanov presunuté na najbližšiu komisiu dopravy