Komisia územného plánovania a životného prostredia

Zasadnutie: 18.02.2019 o 16:00

Program

1. Voľba podpredsedu Komisie ÚPaŽP, schválenie rokovacieho poriadku a odsúhlasenie harmonogramu termínov konania Komisie ÚPaŽP
2. Plnenie uznesenia č. 8/I/2019 MZ MČ Bratislava-Ružinov zo dňa 30. 01. 2019
3. Evidencia a vyhodnocovanie uznesení KÚPaŽP

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánoch zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách

B. Materiály referátov Miestneho úradu 
1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2019 – 2021
2. Stredisko environmentálnej výchovy Bratislava-Ružinov, Plán práce na rok 2019

C. Investičné zámery

D. Podnety

D.1 Podnety od občanov

D.2     Návrhy a podnety členov komisie
1. Starostlivosť o zeleň v Ružinove, najmä mestské parky, koncepcia výsadby nových stromov,  systém vynútenej výsadby stromov, udržiavací rez drevín a pod.
2. Výruby suchých stromov – evidencia, náhradná výsadba
3. Opätovné prerokovanie urbanistickej štúdie Exnárova východ
4. EIA „Polyfunkčné objekty VLČIE MAKY a budovy obchodu, výroby a služieb“
5. Kulíškova – participatívny proces tvorby projektu financovaného súkromným partnerom

E. Materiály Miestnej rady 

F. Rôzne