Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 28.10.2014

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, volebnej komisie, schválenie programu
 2. Správa o štruktúre a obsahu výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov za školský rok 2013/2014 a to:
  a) Základná škola, Borodáčova 2
  b) Základná škola, Drieňová 16
  c) Základná škola, Kulíškova 8
  d) Základná škola, Medzilaborecká 11
  e) Základná škola, Mierová 46
  f) Základná škola, Nevädzova 2
  g) Základná škola, Ostredková 14
  h) Základná škola, Ružová dolina 29
  i) Základná škola, Vrútocká 58
  Predkladá: riaditelia ZŠ v zastúpení PaedDr. Erikou Drgoňovou vedúcou sekcie riaditeľov ZŠ
 3. Správa o štruktúre a obsahu výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava -Ružinov za školský rok 2013/2014 a to:
  a) Materská škola, Bancíkovej 2
  b) Materská škola, Medzilaborecká 4
  c) Materská škola, Miletičova 37
  d) Materská škola, Piesočná 2
  e) Materská škola, Pivonková 9
  f) Materská škola, Prešovská 28
  g) Materská škola, Stálicová 2
  h) Materská škola, Šťastná 26
  i) Materská škola, Velehradská 24
  Predkladá: riaditelia MŠ v zastúpení Oľgou Ličkovou vedúcou sekcie riaditeľov MŠ
 4. Návrh na rozpočtové opatrenie k schválenému rozpočtu na rok 2014
  Predkladá: prednostka
 5. Návrh na zverenie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy stavby „Materskej školy", na Exnárovej ul. č. 6, v Bratislave, súp.č. II. 1831, kat.úz. Ružinov na parc. č. 1197/126, 1197/177, , 1197/178 do správy Materskej školy Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava
  Predkladá: starosta
 6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu Nebytových priestorov pre Tanečno športový klub M+M Bratislava, Súmračná 19, 82 02 Bratislava, v Základnej škole, Ostredková ul. č. 14, 821 02 Bratislava, kat. územie Ružinov, Bratislava II
  Predkladá: riaditeľka ZŠ Ostredková
 7. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu Reklamných plôch v objekte Zimný štadión, Vl.Dzurillu., Ružinovská č. 4, Bratislava
  Predkladá: poverená riaditeľka RŠK
 8. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov KN-C, kat.úz. Nivy parc.č.10072/19, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 52m2, parc.č. 10072/18, trvalé trávnaté porasty, o výmere 41 m2, spoločnosti NEOPROT spol. s r.o., Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: prednostka
 9. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti pozemku KN-C, kat. uz. Ružinov:
  parc.č. 3125/19, ostatné plochy, o výmere 171 m2, ktorý vznikol podľa geometrického plánu č. 7/2014, úradne overeného pod č. 536/2014,19.3.2014, odčlenením časti od pozemku KN-C parc.č. 3125/14 o celkovej výmere 199 m2, zastavané plochy a nádvoria a časti z pozemku KN-C parc.č.3125/19 o celkovej výmere 167m2,ostatná plocha, zapísaných v KN-C na liste vlastníctva č.1, do vlastníctva kupujúcich:
  1. Ján Ružica, bytom Kľukatá 4, 821 05 Bratislava v podiele ½
  2. Ing. Roman Ružica a Danica Ružicová, obaja bytom Pieninská 25, 974 11 Banská Bystrica v podiele ½, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: prednostka
 10. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemku pod garážou, parc.č. 275/16, k. ú. Ružinov, ktorý je vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, zverený do správy MČ Bratislava – Ružinov, do výlučného vlastníctva majiteľa garáže, umiestnenej na predmetnom pozemku
  Predkladá: prednostka
 11. Návrh na zrušenie uznesenia č. 495/XXXVII/2010 z 6. 7. 2010
  Predkladá: miestny kontrolór
 12. Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava – Ružinov
  Predkladá: miestny kontrolór
 13. Správa o výsledku kontroly činnosti referátu regionálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Ružinov
  Predkladá: miestny kontrolór
 14. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 15. Interpelácie
 16. Rôzne

Informatívne materiály:

 1. Informatívna správa o činnosti základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov za školský rok 2013/2014
  Predkladá: prednostka
 2. Informatívna správa o plnení harmonogramu predpokladaných termínov územných plánov zón v MČ Bratislava – Ružinov
  Predkladá: prednostka
 3. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednostka

Hlasovania

Záznam zasadnutia