Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 06.05.2014

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov voči Dušanovi Pekárovi, starostovi mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: Ing. Hrapko, predseda KOVZ
 3. Správa o súdnych konaniach, v ktorých ako účastníci vystupujú na jednej strane Mestská časť Bratislava - Ružinov a na strane druhej Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
  Predkladá: prednostka
 4. Návrh na 1.zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2014
  Predkladá: starosta
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. .../2014 zo dňa ...... 2014 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava - Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov
  Predkladá: Ing. V. Sloboda, zástupca starostu
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 zo dňa 3.5. 2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
  Predkladá: Ing. V. Sloboda, zástupca starostu
 7. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 36b ods. 2, v oblasti konania verejných športových podujatí
  Predkladá: starosta
 8. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
  Predkladá: starosta
 9. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme objektu Domu kultúry Bulharská 60, Bratislava
  Predkladá: prednostka
 10. Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami v obchodnej spoločnosti TVR a RE, s. r. o.
  Predkladá: miestny kontrolór
 11. Návrh na vyhlásenie volieb miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Ružinov na funkčné obdobie 6 rokov
  Predkladá: starosta
 12. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 13. Interpelácie
 14. Rôzne

Informatívne materiály:

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 2. Informácia o hospodárení spoločnosti CULTUS, a. s., RP V-PS a. s. a TVR a RE, s. r. o. za rok 2013
  Predkladajú: riaditeľka CULTUS, a. s., riaditeľ RP V- PS a. s. a konateľ TVR a RE, s. r. o.
 3. Informatívny materiál - investičné zámery doručené Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 4. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednostka

Hlasovania

Záznam zasadnutia