Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 03.05.2011

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh na vyradenie hmotného majetku v obstarávacej cene nad 829,85 € zvereného do správy Domova dôchodcov
  Predkladá: riaditeľ DD
 3. Návrh na vyradenie hmotného majetku MŠ Pivonková 9
  Predkladá: riaditeľka MŠ
 4. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2011 - 2013
  Predkladá: starosta
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ..../2011 z .... 2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
  Predkladá: Ing. Vladimír Sloboda, zástupca starostu
 6. Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených ostatnou kontrolou v Ružinovskom domove seniorov Sklenárova 14, Domove dôchodcov Pažítková 2 a Materskej škole Bancíkovej 2
  Predkladá: miestny kontrolór
 7. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra na I. polrok 2011
  Predkladá: miestny kontrolór
 8. Návrh na prenájom dvoch častí z pozemku v lokalite Metodovej ulice, kat. úz. Nivy, par. č. 21329/2 a to: výmeru 209 m2 na vybudovanie komunikácie a výmeru 180 m2 na vybudovanie chodníka, za účelom realizácie dopravného objektu DO - 104 Rekonštrukcia Metodovej ulice, ktorý súvisí so stavbou „Polyfunkčný areál CENTRÁL, Miletičova, Bratislava", spoločnosti Immocap Gruop, a. s., so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 2, IČO: 35 944 536 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: prednostka
 9. Návrh na prenájom pozemku par. č. 9737/31 zastavané plochy o výmere 620 m2 v kat. úz. Nivy za účelom vybudovania parkovacích miest spoločnosti PREŠPOROK, DRUŽSTVO SLOVAKIA, so sídlom Langsfeldova 26, 811 04 Bratislava 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: prednostka
 10. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 11. Interpelácie
 12. Rôzne

Informatívne materiály

 1. Informácia o dodržiavaní zákona 25/2006 Z. z. „O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov" a VZN č. 3/1999 Mestskej časti Bratislava - Ružinov o nakladaní so zvereným majetkom Mestskej časti Bratislava - Ružinov za II. polrok 2010
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 2. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za II. polrok 2010 v jednotlivých organizáciách zriadených MZ
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 3. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednostka

Hlasovania