Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 03.05.2011

Program

Hlasovania

Výsledky hlasovania

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z IV. MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa 03.05.2011Číslo hlasovania: 1
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - overovatelia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas
Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko    


   Zdržali sa:

Ing. Martin Klementis      


Číslo hlasovania: 2
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - návrhová komisia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek
Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár
 Katarína Ševčíková Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko  


Číslo hlasovania: 3
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek
Ing. Katarína Otčenášová Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko    


Číslo hlasovania: 4
Návrh na vyradenie hmotného majetku v obstarávacej cene nad 829,85 Ç zvereného do správy Domova dôchodcov - pôvodné
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek
Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár
 Katarína Ševčíková Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko  


Číslo hlasovania: 5
Návrh na vyradenie hmotného majetku MŠ Pivonková 9 - pôvodné
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek
Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár
 Katarína Ševčíková Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko  


Číslo hlasovania: 6
Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2011 - 2013 - doplňujúce - Barancová, PhDr. Guldan, Ing. Furin
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Valko      


   Proti:

Ing. Peter Hrapko      


   Nehlasovali:

Ing. Michal Kocián      


Číslo hlasovania: 7
Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2011 - 2013 - ako celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek
Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár
 Katarína Ševčíková Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko  


Číslo hlasovania: 8
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ..../2011 z .... 2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb - pôvodné
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Eulália Ižová
Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis  Robert Muller  Jozef Ošlejšek
Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár
 Katarína Ševčíková Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko  


   Proti:

Ing. Peter Hrapko      


Číslo hlasovania: 9
Správa o výsledku kontroly v Ružinovskom domove seniorov Sklenárova 14, Domove dôchodcov Pažítková 2 a Materskej škole Bancíkovej 2 - pôvodné
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller
 Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko


   Nehlasovali:

Ing. Günther Furin Ing. Ján Junas    


Číslo hlasovania: 10
Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra - doplňujúce - Ing. Hrapko
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Ján Junas
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová  Katarína Ševčíková
Ing. Tatiana Tomášková      


   Proti:

Ing. Vladimír Sloboda      


   Zdržali sa:

Ing. Ľudmila Bílá Ing. Günther Furin Ing. Eulália Ižová Ing. Martin Klementis
Ing. Michal Kocián Mgr. Martin Pener  Radovan Struhár Ing. Peter Valko


Číslo hlasovania: 11
Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra - ako celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Valko      


   Zdržali sa:

Ing. Martin Klementis      


Číslo hlasovania: 12
Návrh na prenájom dvoch častí z pozemku v lokalite Metodovej ulice,spoločnosti Immocap Gruop, a. s., so sídlom Plynárenská 7/C,821 09 Bratislava 2, - pôvodné
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Valko      


   Zdržali sa:

Ing. Peter Hrapko      


Číslo hlasovania: 13
Návrh na prenájom pozemku par. č. 9737/31 v kat. úz. Nivy spoločnosti PREŠPOROK,DRUŽSTVO SLOVAKIA, so sídlom Langsfeldova 26, Bratislava 1 - pôvodné
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek
Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko    


   Zdržali sa:

Mgr. Boris Cehlárik Ing. Peter Hrapko  Katarína Ševčíková  


   Nehlasovali:

MUDr. Vladimír Ferjenčík      


Číslo hlasovania: 14
Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva - pôvodné
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis
Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko    


Číslo hlasovania: 15
Rôzne - Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu - pokuty a podmienky držania psov - návrh - Ing. Pekár
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin Ing. Eulália Ižová
Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller
 Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan      


   Zdržali sa:

Ing. Peter Hrapko      


Číslo hlasovania: 16
Rôzne - Zástupcovia MZ MČ Bratislava - Ružinov do orgánov školskej samosprávy - návrh - Ing. Pekár
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis
Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová
Mgr. Martin Pener  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Tatiana Tomášková


   Zdržali sa:

Ing. Peter Valko      


   Nehlasovali:

Ing. Vladimír Sloboda      


Číslo hlasovania: 17
Rôzne - Analýza umiestňovania detí do MŠ - návrh - Tomášková a Ing. Hrapko
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
 Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko


   Zdržali sa:

Ing. Michal Kocián      


   Nehlasovali:

Ing. Vladimír Sloboda      


Číslo hlasovania: 18
Rôzne - Koncepcia rozvoja cyklotrás v MČ Bratislava - Ružinov - návrh - Struhár
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Valko      


   Nehlasovali:

Ing. Michal Kocián      


Číslo hlasovania: 19
Rôzne - Zástupcovia MZ MČ Bratislava - Ružinov do orgánov školskej samosprávy - vzdanie sa a voľba nového člena - návrh - Ing. Pekár
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová
Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller
 Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko


   Zdržali sa:

PhDr. Patrik Guldan      


   Nehlasovali:

Ing. Günther Furin      


Číslo hlasovania: 20
Rôzne - zaverecna prezentacia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Eulália Ižová
Ing. Martin Klementis  Robert Muller Ing. Katarína Otčenášová  Radovan Struhár
 Katarína Ševčíková Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko  


   Proti:

Ing. Michal Kocián Mgr. Martin Pener    


   Zdržali sa:

 Martin Barkol Ing. Ján Junas  Jozef Ošlejšek Ing. Vladimír Sloboda


   Nehlasovali:

Ing. Peter Hrapko