Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 28.06.2011

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Správa o situácii s neprispôsobivými občanmi v okolí OD Budúcnosť /ústne/
  Predkladá: riaditeľ OR PZ Bratislava II
 3. Správa o situácii s neprispôsobivými občanmi v okolí OD Budúcnosť /ústne/
  Predkladá: veliteľ OS MsP Bratislava Ružinov
 4. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie RDS za rok 2010
  Predkladá: riaditeľka RDS
 5. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov na Banšelovej 4
  Predkladá: dočasná riaditeľka RDS
 6. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov na Pivonkovej 2
  Predkladá: dočasná riaditeľka RDS
 7. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa prenájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov na Sklenárovej 14
  Predkladá: dočasná riaditeľka RDS
 8. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie RŠK za rok 2010
  Predkladá: dočasne vymenovaný riaditeľ RŠK
 9. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Knižnica Ružinov za rok 2010
  Predkladá: riaditeľka Knižnice Ružinov
 10. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie DD za rok 2010
  Predkladá: riaditeľ DD
 11. Záverečný účet a Správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2010
  Predkladá: starosta
 12. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v pavilóne A Základnej školy Pavla Marcelyho na Drieňovej 16 v Bratislave, kat. úz. Ružinov, Bratislava II, so sídlom Drieňová 16, 821 03 Bratislava
  Predkladá: riaditeľ ZŠ
 13. Návrh doplneného zadania pre spracovanie Urbanistickej štúdie Pálenisko - Domové role
  Predkladá: Ing. Sloboda, zástupca starostu
 14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. .../2011 zo dňa ... 06. 2011 o poskytovaní finančných dotácií (grantov) z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: Mgr. Buocik, zástupca starostu
  materiál bude predložený priamo na rokovanie MZ
 15. Návrh na prenájom dvoch častí z pozemku par. č. 15681/5, kat. úz. Ružinov v lokalite Vrakunskej cesty, oddelených dňa 21.02.2011 úradne overeným Geometrickým plánom č. 6/2011 ako parc. č. 15681/33 o výmere 56 m2, druh pozemku: ostatné plochy a parc. č. 15681/34 o výmere 12 m2, druh pozemku: ostatné plochy, za účelom vybudovania časti prístupovej komunikácie a inžinierskych sietí k dočasnej stavbe „BETONÁREŇ HBS 2D ZKV 350/300 5k, Vrakunská cesta - Bratislava" na parc. č. 4073/56, 4073/57, 4073/58, 4073/59 v kat. úz. Ružinov, spoločnosti TBG Doprastav, a.s. so sídlom Košická 52, 821 08 Bratislava, IČO: 36 283 801 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: Mgr. Buocik, zástupca starostu
 16. Návrh na prevod nebytového priestoru č. 901, suterén bytového domu v Bratislave, Trenčianska 30, súpisné č. 692, ktorý je vybudovaný na pozemku parc. č. 9442/1 so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. 9442/1, kat. úz. Nivy, obec Bratislava - MČ Ružinov, okres Bratislava II
  Predkladá: Mgr. Buocik, zástupca starostu
 17. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 540/XXXIX/2010 zo dňa 28.09.2010
  Predkladá: Mgr. Buocik, zástupca starostu
 18. Návrh spôsobu predaja neobsadených bytov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov v súlade so zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a doplnení zákona NR č. 323/2002 Z.z. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej v teste len „osobitný zákon") formou dobrovoľnej dražby
  Predkladá: prednostka
 19. Správa o výsledku kontroly personálnej a mzdovej agendy v Ružinovskom športovom klube
  Predkladá: miestny kontrolór
 20. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra na II. polrok 2011
  Predkladá: miestny kontrolór
 21. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 22. Organizačná štruktúra Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
  materiál bude predložený priamo na rokovanie MZ
 23. Interpelácie
 24. Rôzne

Informatívne materiály

 1. Informácia o hospodárení spoločnosti CULTUS, a.s., RPV-PS, a.s. a TVRaRE, s.r.o. za rok 2010
  Predkladajú: riaditeľka CULTUSu, a.s., riaditeľ RPV-PS, a.s. a konateľ TVRaRE, s.r.o.
 2. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá : prednostka

Hlasovania