Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 16.04.2013

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Prezentácia zariadení, ktoré obdržali štátnu sociálnu dotáciu
 3. Stanovisko MZ k: Návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách
  Predkladá : starosta
 4. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - rodinný dom súp. č. 62 postavený na pozemku parc. č. 161 podiel ½ a pozemku parcely registra „E" evidovaného na mape určeného operátu parc. č. 82/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 327 m2 podiel ½, kat. úz. Rudno nad Hronom, obec Rudno nad Hronom, okres Žarnovica, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov: Daniela Kralčáka a manželky Marty Kralčákovej, obaja bytom Radová 2142/10, 949 01 Nitra
  Predkladá : riaditeľka Domova dôchodcov
 5. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, kat. úz. Ružinov parc. č. 15638/94, 15638/95, 15640/2, 15640/3, 15640/4, 15640/58 do správy Základnej školy Medzilaborecká 11 v Bratislave
  Predkladá : starosta
 6. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 529/XXXIX/2010 zo dňa 28. 09. 2010 a na prevod vlastníckeho práva pozemkov registra „C" v lokalite nárožia ulíc Mlynské nivy - Bajkalská v Bratislave, kat. úz. Nivy, zapísaných na LV č. 1 ako: parc. č. 15425/40, 15425/41, 15425/60, 15425/61, 15425/62, 15425/63, 15425/64, zastavanými stavbami vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbami, podľa ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, do vlastníctva spoločnosti Doprastav, a. s., so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava 2, IČO 31333320
  Predkladá : prednostka
 7. Revitalizácia športového areálu na Základnej škole Medzilaborecká 11
  Predkladá : starosta
 8. Revitalizácia športového areálu na Základnej škole Vrútocká 58
  Predkladá : starosta
 9. Správa o pridelení dotácií/grantov z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2013
  Predkladá : predsedníčka grantovej komisie
 10. Návrh grantového programu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2013 - 2.výzva, životné prostredie
  Predkladá : predsedníčka grantovej komisie
 11. Správa o výsledku kontroly nakladania s mimorozpočtovými prostriedkami v Domove dôchodcov
  Predkladá : miestny kontrolór
 12. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá : prednostka
 13. Interpelácie
 14. Rôzne

Informatívne materiály:

 1. Informácia - Návrh podnetov zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zaradené a vyradené lokality navrhnuté Mestskou časťou Bratislava - Ružinov pre zmeny a doplnky nasledujúce po ZaD 02 zo dňa 15. 12. 2011
  Predkladá : starosta
 2. Informatívna správa o plnení harmonogramu predpokladaných termínov územných plánov zón MČ Bratislava - Ružinov
  Predkladá : prednostka
 3. Informatívna správa o rekonštruovaných školských športových areáloch
  Predkladá : prednostka
 4. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá : prednostka

Hlasovania

Záznam zasadnutia