Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 25.06.2013

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh na zriadenie špeciálnej triedy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v Základnej škole Borodáčova 2, 821 03 Bratislava 2
  Predkladá: riaditeľka ZŠ Borodáčova 2
 3. Nájom časti priestorov objektu ZŠ Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava 2
  Predkladá: riaditeľka ZŠ Ružová dolina 29
 4. Návrh na prenájom nebytových priestorov v pavilóne A Základnej školy Nevädzová 2, 821 01 Bratislava 2, pre Súkromnú základnú umeleckú školu, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava 5 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: riaditeľ ZŠ Nevädzová 2
 5. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov, Pažítková 2, 821 01 Bratislava 2 za rok 2012
  Predkladá: riaditeľka DD
 6. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava 2 za rok 2012
  Predkladá: riaditeľka RDS
 7. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov, Tomášikova 25, 821 01 Bratislava 2 za rok 2012
  Predkladá: riaditeľka Knižnice Ružinov
 8. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Ružinovský športový klub, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
  Predkladá: poverená riaditeľka RŠK
 9. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa prenájmu reklamných plôch v objekte Zimný štadión Vl. Dzurillu, Ružinovská 4, 821 01 Bratislava 2
  Predkladá: poverená riaditeľka RŠK
 10. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v objekte Zimný štadión Vl. Dzurillu, Ružinovská 4, 821 01 Bratislava 2
  Predkladá: poverená riaditeľka RŠK
 11. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (čl. 73, čl. 74 a čl. 91)
  Predkladá: starosta
 12. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe preukázania jej zaplatenia
  Predkladá: starosta
 13. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (čl. 56 a čl. 57)
  Predkladá: starosta
 14. Záverečný účet - výročná správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2012
  Predkladá: starosta
 15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ..../2013 zo dňa 25. júna 2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. .../2013 o poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom Mestskej časti Bratislava - Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch
  Predkladá: zástupca starostu V. Sloboda
 17. Informácia o revitalizácii športových areálov na ZŠ Vrútocká a ZŠ Medzilaborecká
  Predkladá: prednostka
 18. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov a technologického zariadenia plynovej kotolne v objekte viacúčelový areál na Vietnamskej ulici v Bratislave SO 02 blok D - kotolňa a trafostanica súpisné číslo 5824 nachádzajúci sa na Vietnamskej ulici v Bratislave
  Predkladá: zástupca starostu V. Sloboda
 19. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 28. 09. 2010 č. 540/XXXIX/2010 a schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku registra „C" pozemku parcela číslo 1957/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, kat. úz. Ružinov, do vlastníctva vlastníkov bytov a garáží nachádzajúcich sa na Mierovej č. 167/A,B,C v Bratislave
  Predkladá: zástupca starostu V. Sloboda
 20. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov registra „C", kat. úz. Trnávka, parc. č. 15108/1, 15108/2, 15108/3, 15096/238, 15096/245, do vlastníctva spoločnosti Polyklina, s. r. o. 316 Štvrtok na Ostrove 930 10, za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbami, vrátane priľahlých pozemkov
  Predkladá: prednostka
  materiál bude distribuovaný v náhradnom termíne
 21. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Ružinov na 2. polrok 2013
  Predkladá: miestny kontrolór
 22. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 23. Interpelácie
 24. Rôzne

Informatívne materiály:

 1. Informácia o dodržiavaní zákona č. 25/2006 Z. z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 13/2012 Mestskej časti Bratislava - Ružinov o zásadách hospodárenia s majetkom za II. polrok 2012
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 2. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za II. polrok 2012 v jednotlivých organizáciách zriadených MZ
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 3. Informatívna správa k aktuálnemu stavu reklamných plôch na území Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 4. Informatívna správa o vykonaných krokoch k postupu opráv poškodených účelových komunikácií na území mestskej časti
  Predkladá: prednostka
 5. Informatívna správa o plnení harmonogramu predpokladaných termínov územných plánov zón MČ Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 6. Informatívna správa o stratégii prideľovania bytov a nebytových priestorov
  Predkladá: zástupca starostu V. Sloboda
 7. Informatívny materiál - o návrhu Zmluvy o spolupráci pri realizácii parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave
  Predkladá: prednostka
 8. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednostka

Hlasovania

Záznam zasadnutia