Komisia územného plánovania a životného prostredia

Zasadnutie: 17.06.2019 o 16:00

Program

1. Prehľad o plnení uznesení, stanovísk a požiadaviek Komisie

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánoch zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách
2. Prerokovanie návrhu ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 06

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Záverečný účet a správa o hospodárení MČ Bratislava-Ružinov za rok 2018
2. Návrh na I. zmenu rozpočtu MČ Bratislava-Ružinov na rok 2019
3. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. .../2019 zo dňa 25. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
MČ Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012 Štatút účelových peňažných fondov
MČ Bratislava-Ružinov
4. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. .../2019 zo dňa ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
MČ Bratislava-Ružinov č. 14/2016 zo dňa 13. 12. 2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území
MČ Bratislava-Ružinov
5. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. .../2019 zo dňa ... 2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov
6. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. .../2019 zo dňa ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
MČ Bratislava-Ružinov č. 21/2017 zo dňa 12. 12. 2017 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v znení VZN MČ Bratislava-Ružinov
č. 25/2018 zo dňa 22. 05. 2018
7. Návrh na prehľad lokalít, v ktorých sú umiestnené garáže na pozemkoch vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava, zverené do správy MČ Bratislava-Ružinov – k. ú. Nivy, Ružinov, Trnávka
8. RP VPS, rozvojový plán
9. Návrh na prevod pozemku pod garážou registra KN – C, parc. č. 15675/92, k. ú. Ružinov, nachádzajúceho sa na Sputnikovej ulici, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený do správy MČ Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľa garáže, situovanej na predmetnom pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

C. Investičné zámery

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov
1. Ekologická kaviareň v parku Andreja Hlinku

D.2 Návrhy a podnety členov komisie

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne
1. Plnenie uznesenia č. 8/I/2019 MZ MČ Bratislava-Ružinov zo dňa 30. 01. 2019 – vyhodnotenie žiadostí (voľba členov neposlancov)