Komisia finančná a podnikateľských činností

Zasadnutie: 17.04.2019 o 16:00

Program

 1. Otvorenie
 2. Výber člena komisie – neposlanca
 3. Návrh Dodatok č. 6 k Zmluve o komplexnom nájme majetku
 4. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku a na priľahlom pozemku prislúchajúcich k bytovému domu Liptovská 42,44, Zvolenská 2, Prievozská 19,21 v Bratislave pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
 5. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku bytovým domom Dulovo námestie 10,11, Košická 30 v Bratislave pre vlastníkov bytov v bytovom dome
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č.../2019 zo dňa ........2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov
 7. Návrh na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení zberu použitého šatstva na území Mestskej časti Bratislava-Ružinov
 8. Návrh novely č. /2019 z 30. apríla 2019 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č.8/2011 o nájme bytov zo dňa 13.12.2011, ktorým sa určujú zásady prideľovania bytov vo vlastníctve Mestskej časti  Bratislava-Ružinov v bytovom dome na Vietnamskej 41, v Bratislave a ktorým sa určuje doba nájmu v bytoch vo vlastníctve mesta Bratislavy zverených do správy mestskej časti a v obecných bytoch, ktoré sa nachádzajú v dome zverenom do správy mestskej časti v znení noviel č.15/2012, č.22/2012 a č.23/2012.
 9. Návrh na schválenie ÚPN-Z Trnávka – stred, zmeny a doplnky 01
 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov č. ......../2019 zo dňa ........2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Ružinov č. 2/2015 zo dňa 17. 02. 2015, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred
 11. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami, registra „C" parc. č. 2707/5,11, k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa na Farebnej ulici, ktoré sú vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, zverené do správy MČ Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, situovaných na predmetných pozemkoch podľa § 9a ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2019 zo dňa ........... 2019 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov
 13. Rôzne