Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 01.07.2014

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, volebnej komisie, schválenie programu
 2. Vzdanie sa mandátu poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov Ing. Günthera Furina
  Predkladá: starosta
 3. Odovzdanie osvedčenia o zvolení a zloženie sľubu náhradníka - poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 4. Návrh na zloženie Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie MZ MČ Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 5. Voľba predsedu Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie MZ MČ Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 6. Rôzne

Hlasovania

Záznam zasadnutia