Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 27.12.2010

Program

  1. Otvorenie
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  4. Odovzdanie osvedčenia o zvolení a zloženie sľubu novozvoleného starostu Mestskej časti Bratislava – Ružinov, prevzatie vedenia miestneho zastupiteľstva
  5. Odovzdanie osvedčenia o zvolení a zloženie sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov
  6. Vystúpenie novozvoleného starostu

Hlasovania