Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 08.02.2011

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Bezpečnostná situácia v Mestskej časti Bratislava - Ružinov za II. polrok 2010 (ústne)
  Predkladá : riaditeľ OR PZ Bratislava II
 3. Správa o činnosti a výsledkoch práce Okrskovej stanice MsP Bratislava - Ružinov za II. polrok 2010
  Predkladá : veliteľ OS MsP Bratislava Ružinov
 4. Návrh Dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, z ...... 2011 /čl. 33 a čl. 34 - oblasť zdravotníctva/
  Predkladá : starosta
 5. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa MČ Bratislava - Ružinov, do orgánov školskej samosprávy základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
  Predkladá : Mgr. Ján Buocik, zástupca starostu
 6. Návrh termínov zasadnutí Miestnej rady MČ Bratislava - Ružinov a Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinov v roku 2011
  Predkladá : Ing. Vladimír Sloboda, zástupca starostu
 7. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2011
  Predkladá : miestny kontrolór
 8. Správa o výsledku kontroly personálnej, mzdovej agendy a správa o následnej finančnej kontrole v ZŠ Vrútocká 58
  Predkladá : miestny kontrolór
 9. Čerpanie úveru na revitalizáciu základných a materských škôl v MČ Bratislava - Ružinov
  Predkladá : Mgr. Ján Buocik, zástupca starostu
 10. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v správe Ružinovského domova seniorov, nachádzajúcich sa v objekte bývalých detských jaslí na Haburskej 2 za účelom poskytovania zdravotníckej starostlivosti MUDr. Kataríne Rehákovej, Doc. MUDr. Ľubošovi Rehákovi, CSc. a MUDr. Ľubošovi Hriňovi, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá : dočasná riaditeľka RDS
 11. Návrh na prenájom dvoch častí pozemku v Bratislave, kat. úz. Ružinov, parc. č. 15681/2 a to o výmere 167,00 m2 za účelom vybudovania odbočovacieho pruhu a o výmere 83,50 m2 za účelom vybudovania chodníka pre peších k stavbe: „Predajný autoservis OPEL v kat. úz. Ružinov", parc. č. 15680/45, kat. úz. Ružinov, spoločnosti O.K. Auto, s. r. o. so sídlom Grösslingova 3, 811 01 Bratislava 1, IČO: 36 661 929, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá : JUDr. Eva Fajnorová, poverená vedením právneho odboru
 12. Návrh na prenájom pozemku parc. č. 3272/138, ostatná plocha o výmere 1450 m2, kat. úz. Ružinov, pre spoločnosť BZ-INVEST, s.r.o., Domkárska 13, 821 05 Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá : JUDr. Eva Fajnorová, poverená vedením právneho odboru
 13. Návrh na prenájom pozemkov v kat. úz. Trnávka, parc. č. 15096/86 zastavané plochy a nádvoria o výmere 468 m2, parc. č. 15096/165, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1335 m2 spoločnostiam Architekti B.K.P.Š., spol. s.r.o., so sídlom Trnavská 61, 821 01 Bratislava 2 a LTL - UNI, s.r.o., so sídlom Trnavská 61, 821 01 Bratislava 2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá : JUDr. Eva Fajnorová, poverená vedením právneho odboru
 14. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností: pozemkov parc. č. 10568/42, zastavané plochy a nádvoria o výmere 125 m2, parc. č. 10568/145, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2, kat. úz. Nivy, do vlastníctva spoločnosti dom t&d, s.r.o., so sídlom Miletičova 17/B, 821 08 Bratislava
  Predkladá : JUDr. Eva Fajnorová, poverená vedením právneho odboru
 15. Kontrola plnení uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: starosta
 16. Interpelácie
 17. Rôzne

Informatívny materiál:

 1. Informácia o činnosti útvaru miestneho kontrolóra za II. polrok 2010
  Predkladá: miestny kontrolór
 2. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažnosti za II. polrok 2010
  Predkladá: miestny kontrolór
 3. Informácia o činnosti MR
  Predkladá: starosta

Hlasovania