Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 29.03.2011

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2011 z ... marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 3/2008 z 23. septembra 2008, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách, materských školách a zariadeniach školského stravovania zákonným zástupcom dieťaťa alebo žiaka
  Predkladá : prednostka
 3. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v správe Ružinovského domova seniorov, nachádzajúcich sa v objekte bývalých detských jaslí na Haburskej 2 za účelom prevádzkovania materského centra HOJDANA
  Predkladá : dočasná riaditeľka RDS
 4. Návrh na nájom curlingovej haly s príslušenstvom a tribúnou Zimného štadióna V. Dzurillu na Ružinovskej 4 v Bratislave Slovenskému curlingovému zväzu so sídlom M. Benku 39, 920 01 Hlohovec, ako dôvod hodný osobitného zreteľa
  Predkladá : dočasná riaditeľka RŠK
 5. Návrh kandidátky na funkciu prísediacej Okresného súdu Bratislava II na funkčné obdobie 2010 - 2013
  Predkladá : starosta
 6. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 7. Interpelácie
 8. Rôzne

Informatívny materiál

 1. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá : prednostka

Hlasovania