Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 26.06.2012

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Prezentácia zámerov majiteľa pozemkov po bývalom OD Ružinov (ústne)
  Prezentuje: p. Ivan Líška
 3. Návrh na opätovné prerokovanie „Upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava II - podnet na preskúmanie zákonnosti VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 1/2007 o miestnych daniach na území mestskej časti"
  Predkladá: starosta
 4. Ukončenie funkčného obdobia rád škôl a zriadenie rád škôl na nové funkčné obdobie Predkladá: starosta
 5. Stanovisko MZ k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľností
  Predkladá: starosta
 6. Stanovisko MZ k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania alebo na iných verejne prístupných miestach na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
  Predkladá: starosta
 7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v pavilóne B Základnej školy, Ostredková 14 v Bratislave, kat. úz. Ružinov
  Predkladá: riaditeľka ZŠ Ostredková
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov ... /2012 zo dňa ... 2012, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách
  Predkladá: prednostka
 9. Návrh na rozšírenie riešeného územia v zadaní pre spracovanie plánu zóny Trnávka, Krajná - Bočná
  Predkladá: Ing. Sloboda, zástupca starostu
 10. Návrh na zosúladenie právneho stavu so skutkovým stavom a súhlas so zmenou spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu a príslušenstve domu v bytovom dome Kvetná 14 súp. č.1026 v Bratislave
  Predkladá: Ing. Sloboda, zástupca starostu
 11. Návrh na prenájom časti nehnuteľnosti - pozemku, parc. č. 1207/13, kat. úz. Ružinov o výmere 3 464 m2, zastavaná plocha pre Canis Center Eddy Slovakia (združenie), Čmelíkova 17, 821 03 Bratislava 2, IČO: 42128749 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: prednostka
 12. Návrh na odpustenie pohľadávky Mestskej časti Bratislava - Ružinov voči obchodnej spoločnosti Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a.s., v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 13/2012 z 15. mája 2012 o zásadách hospodárenia s majetkom Mestskej časti Bratislava - Ružinov a s majetkom Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 13. Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených ostatnou kontrolou na ZŠ Medzilaborecká
  Predkladá: miestny kontrolór
 14. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra na 2. polrok 2012
  Predkladá: miestny kontrolór
 15. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 16. Interpelácie
 17. Rôzne

Informatívne materiály

 1. Informatívna správa o realizácii projektu, ktorým sa zavádzajú protikorupčné opatrenia v kľúčových oblastiach Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 2. Informatívna správa o výstavbe „Shoping Centre Ružinov Bratislava" stavebníkom Yosaria Plaza, a. s.
  Predkladá: prednostka
 3. Informatívna správa o možnosti osvetlenia sochy M. R. Štefánika na Námestí M. R. Štefánika
  Predkladá: prednostka
 4. Informatívna správa o stave a rozpracovanosti územných plánov zón Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 5. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednostka

Hlasovania

Záznam zasadnutia