Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 06.11.2012

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Bezpečnostná situácia v Mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2012 (ústne)
  Predkladá: riaditeľ OR PZ Bratislava II
 3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 5. Návrh Etického kódexu volených funkcionárov
  Predkladá: starosta
 6. Návrh na zníženie nájomného vyplývajúceho zo Zmluvy o komplexnom nájme majetku zo dňa 01. 01. 2003 v znení neskorších dodatkov uzatvorenej medzi Mestskou časťou Bratislava - Ružinov a Ružinovským podnikom verejno-prospešných služieb, a. s. , za rok 2012
  Predkladá: zástupca starostu Ing. Sloboda
 7. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2012
  Predkladá: starosta
 8. Stanovisko MZ k: Návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov
  Predkladá: starosta
 9. Návrh na schválenie kúpnej ceny pozemku parc. č. 15096/237, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m² a súhlas s uzavretím zmluvy, ktorej predmetom bude usporiadanie spoluvlastníckych vzťahov k výťahu a vstupu a tiež k pozemku pod predmetným vstupom a výťahom bytového domu súpisné č. 3916 na ulici Na úvrati 12 v Bratislave, kat. úz. Trnávka, obec Bratislava - MČ Ružinov, okres Bratislava II, v prospech vlastníkov bytov a nebytového priestoru v BD Na úvrati 12, súpisné č. 3916 v Bratislave
  Predkladá: zástupca starostu Ing. Sloboda
 10. Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu č. 9 na Šumavskej 26 v Bratislave
  Predkladá: zástupca starostu Ing. Sloboda
 11. Návrh na prenájom nebytového priestoru - plynová kotolňa, Vietnamská - objekt D, Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 9 c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  Predkladá: zástupca starostu Ing. Sloboda
 12. Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených ostatnou kontrolou na ZŠ Kulíškova a ZŠ Nevädzová
  Predkladá: miestny kontrolór
 13. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 14. Interpelácie
 15. Rôzne

Informatívne materiály:

 1. Informatívna správa o plnení harmonogramu predpokladaných termínov územných plánov zón MČ Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 2. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednostka

Hlasovania

Záznam zasadnutia