Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 05.02.2013

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Bezpečnostná situácia v Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2012 (ústne)
  Predkladá: riaditeľ OR PZ Bratislava II
 3. Správa o činnosti a výsledkoch práce Okrskovej stanice MsP Bratislava - Ružinov za rok 2012
  Predkladá: veliteľ OS MsP Ružinov
 4. Stanovisko MZ: k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý je spracovaný v súlade so zákonom č. 371/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov
  Predkladá: starosta
 5. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 6/2011 zo dňa 08. 11. 2011, ktorým sa upravujú podmienky predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území MČ, ktoré bolo zmenené VZN č. 16/2012 zo dňa 15. 05. 2012, a ktorého úplné znenie bolo vyhlásené starostom pod č. VZN 19/2012
  Predkladá: starosta
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2013, zo dňa 05. 02. 2013, ktorým sa mení VZN č. 6/2011 zo dňa 08. 11. 2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach MČ, ktoré bolo zmenené VZN č. 16/2012 zo dňa 15. 05. 2012, a ktorého úplné znenie bolo vyhlásené starostom pod č. VZN 19/2012
  Predkladá: starosta
 7. Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Ružinov
  Predkladá: prednostka
 8. Návrh Štúdie riešenia parkovania v Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 9. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2013 - 2015
  Predkladá: starosta
 10. Návrh na prevod vlastníckeho práva pozemkov registra „C" v lokalite Martinskej ulice v Bratislave, kat. úz. Ružinov, zapísaných na LV č. ako:
  • parc. č. 3104/2 - ostatné plochy o výmere 85 m2
  • parc. č. 3104/8 - ostatné plochy o výmere 63 m2
  • parc. č. 3104/9 - ostatné plochy o výmere 42 m2
  ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s priľahlými nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov: Ing. Branislava Ondroviča a Eleonóry Lustigovej, do ich vlastníctva podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: prednostka
 11. Správa z kontroly personálnej a mzdovej agendy MŠ Medzilaborecká a MŠ Šťastná
  Predkladá: miestny kontrolór
 12. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 13. Interpelácie
 14. Rôzne

Informatívne materiály:

 1. Informatívna správa s porovnaním dosiahnutých výsledkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 2. Plán a návrh rozpočtu revitalizácie školských areálov ZŠ Medzilaborecká a ZŠ Vrútocká
  Predkladá: prednostka
 3. Informatívna správa o plnení harmonogramu predpokladaných termínov územných plánov zón MČ Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 4. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednostka

Hlasovania

Záznam zasadnutia