Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 18.02.2014

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh na schválenie zadania Územného plánu zóny Štrkovecké jazero
  Predkladá: starosta
 3. Návrh na schválenie zadania Územného plánu zóny Bajkalská roh
  Predkladá: starosta
 4. Návrh na schválenie zadania Územného plánu zóny Bajkalská - Drieňová
  Predkladá: starosta
 5. Interpelácie
 6. Rôzne

Informatívne materiály:

 1. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednostka

Hlasovania

Záznam zasadnutia