Všeobecne záväzné nariadenia

7/2011

Dátum zverejnenia: 30.11.2011
Dátum účinnosti: 01.12.2011

Ktorým sa mení VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 9/2009 z 15.decembra 2009, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.

doplnené VZN 9/2009