Všeobecne záväzné nariadenia

24/2012

Ktorým sa mení a dopĺňa VZN 21/2012 zo dňa 26. júna 2012, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách

dopĺňa VZN 21/2012