Všeobecne záväzné nariadenia

9/2009

Dátum zverejnenia: 01.01.2010
Dátum účinnosti: 01.01.2010

Ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.

dopĺňa VZN 7/2011