Všeobecne záväzné nariadenia

40/2014

Dátum zverejnenia: 17.12.2014
Dátum účinnosti: 17.12.2014

Úplné znenie VZN č. 36/2014 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov

ruší VZN 9/2011

bolo zrušené s VZN 13/2016